Sleepless in Seattle

 เมื่อโจน่าห์ บอลด์วิน (Ross Malinger) เด็กชายที่เห็นว่าพ่อของเขา แซม (Tom Hanks) ดูเศร้าเหลือเกิน นับแต่ภรรยาของเขาเสียไป ส่วนโจน่าห์แม้จะคิดถึงแม่เหมือนกันก็ตาม แต่ก็อยากให้พ่อหายเศร้าครับ ก็เลยโทรไปรายการวิทยุ เพื่อเล่าเรื่องของพ่อออกอากาศ แล้วก็อยากให้ใครซักคนเดินเข้ามาทำให้พอ่ของเขาร่าเริงอีกครั้งนึง

Hi, I’m aichile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *